תנאי שירות למשלוח הודעות SMS
1. תיאור ההתקשרות
1.1.  אישור תקנון זה על-ידי הלקוח מהווה הסכמה לכל תנאיו.
1.2.  יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ (להלן "החברה") תספק ללקוח את התשתית הטכנולוגית שתאפשר לו לשלוח הודעות SMS המכילות טקסט ו/או הודעות SMS המכילות קישור לדף אינטרנט סלולרי להלן יחד ("ההודעות") ללקוחות קצה (להלן "השירות"), בהתאם לתנאי תקנון זה.
1.3.  הצדדים מאשרים ומסכימים כי השירות יהיה כפוף למגבלות, לכללים ולאיסורים המפורטים בהסכמים של החברה עם המפעילים הסלולריים השונים המפורטים בהסכם זה ו/או כפי שהחברה תודיע עליהם ללקוח מעת לעת וכן לכל דין, ומתחייבים לפעול בהתאם.
1.4.  החברה תאפשר ללקוח לספק את השירות ללקוחות קצה אשר נתנו הסכמה מפורשת מראש ובכתב שניתן להתחקות אחריה לקבל את ההודעות. מובהר ומוסכם על הצדדים כי האחריות לקבלת הסכמת לקוחות הקצה לקבלת השירות מוטלת על הלקוח, ועליו בלבד.
1.5.  הלקוח ישתף פעולה בתום לב עם החברה, עם המפעילים הסלולריים ועם עובדיהם, נציגיהם וקבלני המשנה שלהם, ככל שיידרש באופן סביר על ידי החברה והמפעילים הסלולריים.
2. כשירות
2.1.  הלקוח מצהיר ומתחייב כי יש לו הזכות להתקשר בטופס הזמנה זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו והכל - ללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על התקשרות הלקוח בטופס הזמנה זה וביצועו על ידו.
3. אחריות וזכויות
3.1.  הלקוח יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות, ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) על תיקון מס' 40 לו מתשס"ח-2008. יובהר, כי החברה אינה אחראית לספק ולא תספק ללקוח ייעוץ, משפטי או אחר, והאחריות על קבלת ייעוץ מתאים בקשר עם השירות מוטלת על כתפי הלקוח בלבד.
3.2.  כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני (לרבות פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים), בקשר עם התכנים שיישלחו במסגרת ההסכם לרבות טקסט בהודעת SMS ו/או תכנים המופיעים בעמודי אינטרנט סלולרי (WAP) שקישור להם ישלח באמצעות הודעת SMS או עמודים שמהם ניתן להגיע מעמודים כאמור (להלן "התכנים"), הנן בבעלותו המלאה של הלקוח, והשימוש בהם במסגרת השירות אינו מהווה הפרה של כל זכות
, לרבות זכות יוצרים, או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, בין אם הוגשה בקשה לרישומה ובין אם לאו.
3.3.  הלקוח הינו ויהיה אחראי בכל הנוגע להשגת כל האישורים ו/או הזכויות ו/או ההסכמות ו/או רשיונות השימוש הדרושים מספקי ו/או יצרני התכנים ו/או כל גוף אחר
(לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אקו"ם), לצורך השימוש בתכנים בהתאם להסכם זה
, והוא פוטר בזאת את החברה באופן מפורש מבדיקה של מקור התכנים ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך שימוש בתכנים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מהימנותם של התכנים והסכמתו המפורשת של מקור התכנים לפרסום המידע במסגרת השירות, ככל שהסכמה כאמור נדרשת, ומצהיר כי בדיקה כאמור מצויה בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח, ותבוצע על ידו.
4. התכנים
4.1.  כל הודעת SMS הנשלחת על-ידי הלקוח תכיל את שם הלקוח ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת הודעות נוספות ע"י משתמש הקצה.
4.2.  הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר, זכות קניינית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.
4.3.  הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לתכנים במסגרת השירות ולחברה ולמפעילים הסלולריים לא תהא כל אחריות בקשר עם התכנים. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הלקוח מתחייב שהתכנים נשוא הסכם זה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:
א.  כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע ו/או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
ב.  כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור;
ג.  כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
ד.  כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
ה.  ה. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
ו.   חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
ז.  כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
ח.  כל חומר המפר זכויות לשימוש מסחרי, לחוזה, לסודיות או לאמון של צד שלישי כלשהו;
ט.  כל חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין;
י.   חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי;
יא.   כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי לקוחותיהם;
יב  כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
יג  כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף 4 זה.
יד  כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב או שאינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
טו  כל חומר, לרבות פרסום, שיווק או קידום מכירות הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או למפעילי רט"ן ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או שיינתן, במישרין או בעקיפין, על-ידי מי ממפעילי הרט"ן.
טז חומר האסור על פי כל דין.
5. אחריות ושיפוי
5.1  הלקוח יפצה וישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, ו/או את המפעילים הסלולריים, לפי העניין, בגין כל אובדן, נזק, הפסד, הוצאה או חבות שיגרמו למי מהם ושמקורם בהפרת הלקוח את טופס הזמנה זה לרבות הצהרותיו, התחייבויותיו, המצגים שהציג ו/או הוראות כל דין, תקנה, רשיון, היתר, אישור או התחייבות בת תוקף אחרת, במעשה או במחדל, או עקב הפרה כלשהי של זכות קניין רוחני, לרבות פטנט, סימן מסחרי, זכות יוצרים, סוד עסקי, לרבות בקשר עם תכנים אשר יסופקו ללקוח על ידי ספקי תוכן, והכל – בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם קבלת דרישה.
5.2.  אחריות החברה על פי הסכם זה תוגבל לנזקים ישירים בלבד, והחברה לא תישא באחריות לנזקים עקיפים, נסיבתיים או תוצאתיים שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו, תהיה עילתם אשר תהיה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצדדים מסכימים כי בכל מקרה אחריות החברה לא תעלה על סך התמורה אותה קיבלה החברה במסגרת שירותיה על פי הסכם זה בחודש שקדם למועד גרם הנזק בגין ההודעות הרלבנטיות.
5.3.  תוקפם של סעיפי האחריות והשיפוי אינו מותנה בזמן (בכפוף לדיני ההתיישנות הכלליים), והוראותיו ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים אף לאחר סיום התקשרות הצדדים על פי טופס ההזמנה.
6. המחאת זכויות
6.1.  החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, בכל עת,לכל צד שלישי, וזאת ללא צורך בהסכמת הלקוח, ובלבד שיישמרו זכויות הלקוח מכוח הסכם זה.
7. סודיות
7.1.  כל צד מתחייב כלפי הצד האחר, כי הוא, עובדיו, נציגיו וכל מי מטעמו ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים, לרבות כל מי מטעמם, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, לרבות אך מבלי למעט מכלליות האמור, מידע כספי, מסחרי, עסקי, טכני, תפעולי וכל נתון ו/או פרט אשר הנו סודי ו/או קנייני בטבעו, או מוגן על פי דיני הגנת הפרטיות, בקשר עם פעילות הצד האחר, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) תנאי טופס הזמנה זה, שיטות, אמצעים טכניים, מערכות תקשורת, פרוטוקולי תקשורת, תוכנות-מחשב, תהליכים, מחירים, תחשיבים ותנאי הסכמים שכל צד קשור בהם (להלן: "המידע הסודי"), אלא בהתאם ועל פי אישורים מפורשים הניתנים בטופס הזמנה זה ו/או על פיו. ההתחייבויות כאמור בסעיף זה אינן מוגבלות בזמן, ותמשכנה לחול ולחייב את הצדדים גם לאחר תום תקופת השירות ו/או הפסקתה, מכל סיבה שהיא.
7.2.  המונח "מידע סודי" לא יכלול מידע אשר הינו נחלת הכלל או הפך לכזה מבלי להפר טופס הזמנה זה, או מידע שהיה בידי הצד השני קודם לטופס הזמנה זה (למעט מידע שהועבר בין הצדים במסגרת המו"מ לחתימת טופס הזמנה זה), או מידע שהגיע לידי הצד השני ממקור אחר כלשהו, שלא תוך הפרת התחייבויותיו על פי טופס הזמנה זה.
7.3.  האמור בסעיף זה אינו מונע ממי מהצדדים ליתן גילוי נאות להסכם זה ולכל פעילות הקשורה עימו בתשקיפי הנפקה של ניירות ערך לציבור ו/או בדו"חותיו הכספיים של כל צד ו/או בעת משא ומתן לרכישת זכויות באותו צד, בהסכם לרכישה כאמור או מקום שהדבר יידרש על פי כל דין.
8. המפעילים הסלולריים
8.1.  הובא לידיעת הלקוח שביצוע מחויבויות החברה על פי טופס הזמנה זה מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בין החברה לבין המפעילים הסלולריים השונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין החברה לבין מפעיל סלולרי כלשהו, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולרי. כמו כן, הלקוח מודע לכך שהמפעילים הסלולריים עשויים מעת לעת להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם עם החברה באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי טופס הזמנה זה. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
8.2.  הלקוח יודע שהמפעילים הסלולריים רשאים לנתק ו/או להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע התחייבויות החברה על פי טופס הזמנה זה, למי מלקוחות הקצה או לכלל לקוחות הקצה או לסוג מסוים של לקוחות קצה, בין ביוזמת המפעיל הסלולרי, בין לבקשת לקוח הקצה, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך. במידה וחסימת לקוחות קצה כאמור תהא בדרך של העברת רשימת משתמשים חסומים ללקוח, הלקוח מתחייב להפעיל את החסימה כאמור באופן מיידי.
8.3.  הלקוח מודע למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך;
8.4.  ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צדדים שלישיים מעבר לשליטתם הסבירה של החברה ו/או המפעילים הסלולריים, או כתוצאה משינוי בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות החלים על החברה ו/או המפעילים הסלולריים;
8.5.  אין בהסכם על פי טופס הזמנה זה או בהסכם בין הלקוח ללקוחות הקצה כדי לגרוע מהוראות הסכמי הרט"ן שבין לקוחות הקצה לבין המפעילים הסלולריים, לרבות ומבלי לגרוע, כל הוראות הגבלת האחריות של המפעילים הסלולריים;
9. כללי
9.1.  הלקוח לא יעשה כל שימוש במערכות והטכנולוגיות אשר החברה מעמידה לרשותו, אלא לצורך השירות ללקוחות הקצה ובמסגרת טופס הזמנה זה.
9.2.  לצרכי בקרה מוגבל משלוח הודעות SMS במסגרת ההסכם לכמות של פי 10 מסך ההודעות המנוי במסלול הנבחר. במידה ותשלח כמות הודעות החורגת במידה שאינה סבירה ביחס למספר ההודעות המנוי במסלול הנבחר, תשלח המערכת הודעה ללקוח המתריעה על החריגה.
9.3.  החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה את תנאי השירות, לרבות מחיר השירות, ובלבד שנתנה הודעה על כך ללקוח לפחות 30 יום לפני מועד ההעלאה.
9.4.  שני הצדדים יהיו רשאים לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ומראש בת 30 יום, אולם מובהר כי אין בביטול החוזה על-ידי הלקוח בכדי לשחרר את הלקוח ממילוי התחייבויותיו עד למועד הביטול כנקוב בהודעה.
9.5.  למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של שינוי בהסדרת פעילותו של מפעיל סלולרי ו/או ברשיון הרט"ן שלו, וכן כל שינוי ו/או תיקון בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות, אשר יהיה בהם כדי להשפיע על הסכם זה, ינקטו הצדדים בכל האמצעים הסבירים ויבצעו את כל ההתאמות הנדרשות, ובכלל זה הטמעת שינויים הכרחיים, לשם התאמת ההסכם וביצועו לנסיבות החדשות. ככל שהתאמה זו תגרום להכבדה בלתי סבירה על ביצועו של הסכם זה ו/או לסטייה מהותית מהמטרות הכלכליות, המשפטיות ו/או המסחריות של ההסכם, יוניסל תהיה רשאית להביא את ההסכם לסיום בהודעה כתובה לספק 30 ימים מראש, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי יוניסל לעניין זה.
9.6.  אי תשלום התמורה על ידי הלקוח לחברה כמוסכם בטופס ההזמנה יהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד הלקוח ויקים לחברה את הזכות לבטל את ההסכם לאלתר ולהפסיק את השירות, ללא כל הודעה מוקדמת.
9.7.  טופס ההזמנה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הסכם, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, ככל שהדבר נוגע לעסקה נשוא טופס הזמנה זה, בין בכתב ובין בעל פה בין הצדדים עובר לחתימת טופס הזמנה זה. לא יהיה תוקף לכל תיקון או שינוי מהוראות טופס הזמנה זה (על נספחיו) אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
9.8.  טופס הזמנה זה לא נועד ליצור ואינו יוצר יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות, נציגות או סוכנות. אף אחד מהצדדים לטופס הזמנה זה לא יקבל עליו, יאשר או יבצע כל התחייבות בשמו של הצד השני ו/או בעבורו ולא יצהיר כל הצהרה או יציג מצג המרמז, במפורש או במשתמע, על קיום מערכת יחסים שונה מן המפורט בטופס הזמנה זה.
9.9.  מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בנוגע לטופס הזמנה זה או לכל מחלוקת הנוגעת לענייניו, לרבות לעניין ביטולו, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
9.10.  כל הודעה בקשר לטופס הזמנה זה תשלח אל הנמען במסירה אישית או בדואר רשום בהתאם לכתובתו, כמפורט בטופס ההזמנה או כל מען אחר עליו תבוא הודעה בכתב, או באמצעות הפקסימיליה למספר הפקס שלו, ותחשב כנמסרת לנמען ביום מסירתה במסירה אישית או בתום 3 ימים לאחר יום שיגורה בדואר רשום או ביום העסקים הראשון לאחר שיגורה בפקסימיליה, על פי המוקדם מביניהם.
10. מגבלות טכניות
אורך הודעה:
10.1.  ניתן לשלוח הודעות בעברית ובאנגלית בלבד (אין אפשרות לשלב טקסט בעברית ובאנגלית באותה הודעה) וזאת במידה ומכשיר הקצה תומך בקבלתן. רשימה מפורטת ועדכנית של סוגי מכשירים ותמיכתם בשפות ניתן למצוא באתרי החברות הסלולריות.
10.2.  להלן פירוט המגבלות של מס' התווים האפשריים למשלוח הודעה לכל רשת בכל שפה:

Provider

Max Message Length

Partner

EN   160

עברית  70

Pelephone

EN     160

עברית  70

Mirs

EN   140

עברית 70

Cellcom

EN   160

עברית  70

   

Wold wide SMS

בהתאם לרשתות השונות